Vi på Pingvinen

Pedagogerna
På Pingvinen arbetar barnskötare, förskollärare och kökspersonal i ett starkt team. Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete i barnomsorgen samt inom Reggio Emilias tankar, människosyn och utgångspunkt i den kompetenta individen. Vi månar om varandras kompetenser och lär ofta av varandra. Tillsammans reflekterar vi regelbundet kring barnens lärandeprocesser och bollar tankar kring hur vi kan utmana, utveckla och stimulera barnen i verksamheten.

Barnen
På Pingvinen ska barnen få möjlighet till att upptäcka, utforska och förundras över sin omvärld. Med hjälp av inspirerande material på barnens nivå, fantasieggande upplevelser och engagerade pedagoger arbetar vi i långsiktiga projekt med utforskandet i fokus. Barnen får dessutom träna på att se sitt eget lärande genom ett reflekterande arbetssätt och tydliga dokumentationer. Genom att lyfta fram barnens kompetenser stärker vi dem och de växer. Vi tror att det skapar trygga individer som tror på sin förmåga och känner självsäkerhet i alla lägen.

Under pedagogernas överinseende utforskar barnen verktyg.

Under pedagogernas överinseende utforskar barnen verktyg.

Föräldrarna
Pingvinen är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening, utan vinstintresse där samtliga föräldrar är medlemmar och dessutom personalens arbetsgivare. En mindre grupp föräldrar utgör styrelsen bestående av ordförande, ekonomiskt ansvarig, personalansvarig, fastighetsansvarig och kommunikationsansvarig. Tillsammans med förskolechefen hanterar styrelsen organisatoriska frågor och gör kontinuerliga avsättningar i hur verksamheten fungerar. Det pedagogiska huvudansvaret har förskolechefen.

Kontinuerliga information och pedagogiskdokumentation genom vårt kommunikationsverktyg Unikum, utvecklingssamtal och i den dagliga kontakten ger vi samtliga föräldrar god insyn i den pedagogiska verksamheten. Ett nära samarbete för barnens bästa gör att föräldrarna känner sig delaktiga i förskolans verksamhet.Gemensamma gårdsfixardagar, den årliga föreningsstämman och roliga tillställningar bidrar till en god kontakt och relation mellan föräldrar och pedagoger.

Alla föräldrar ska känna sig sedda och lyssnade på. Det råder högt i tak vad gäller kommunikation och inga ämnen ska kännas besvärliga att diskutera. Vi är övertygade om att det alltid är bäst att ventilera sina tankar, oavsett om det gäller ris eller ros. Föräldrarna har 2-3 föräldradagar per år då de kommer in och arbetar på förskolan. Dagarna är schemalagda sedan terminsstart och syftet är att minska behovet av vikarier om personal är borta dessa dagar. Ett schema finns också för städning, fast då varvas turordningen med en städfirma.