Vår filosofi


Kärnvärden

Barns inflytande: Genom barnens delaktighet i förskolans framåtsträvande verksamhet, vår miljö, projekt, aktivitetsval och möten skapar vi ett demokratiskt klimat där alla individers tankar, känslor och idéer tas tillvara och värdesätts.

Lärande och utmaning
Vi synliggör lärandet i vardagen och utmanar barnen kontinuerligt för att väcka en nyfikenhet och entusiasm för lärande.

Pingvinens Värdegrund
Lika Värde, Gemenskap, Utveckling, Lärande, Kommunikation, Delaktighet och Inflytande. Varje dag arbetar vi utifrån vår värdegrund, dessa ord ska genomsyra allt vi gör här på Pingvinen.

Miljöfokus och återvinning
Tillsammans värnar vi om vår natur och miljö. Barnen får inblick i hur de själva kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling genom ett hållbart agerande och ett bra förhållningssätt. Barnen får reflektera kring återvinning av material och dess ursprung, samt vad som händer om man inte återvinner.

Kreativa processer

Med ett experimentellt förhållningssätt till material och miljö uppmuntrar vi barnen till kreativitet, fantasi och experimentlust, vilket i sin tur främjar barnens egna kreativa processer. Pingvinens verksamhet utgår ifrån Läroplanen, Nacka kommuns styrdokument för förskolan samt Reggio Emilias filosofi kring det kompetenta barnet. Vi tror på människans möjligheter, har en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Pedagogerna erbjuder barnen verktyg, uppmuntran och utmaningar i sitt utforskande. Tillsammans förundras vi över världen i aktiviteter och projekt, där barnen styr riktningen. Vi stannar ofta upp och reflekterar över vad vi lär oss på vägen. Tillsammans med barnen sätter vi ord på deras tankar och lärandeprocesser. Genom att lyfta fram barnens kompetenser stärker vi dem i deras utveckling och lärande. Lärandet synliggörs och dokumenteras bland annat i vårt kommunikationsverktyg Unikum.

Verksamhetsplan och barngrupper

Verksamheten är uppdelad i två våningsplan där de yngre barnen är stationerade på nedervåningen och de äldre på övervåningen. Vi samarbetar och arbetar aktivt över våningsplanen. Verksamhetens innehåll baseras på Lpfö98 (2016), Nacka Kommuns styrdokument för förskolan samt Reggio Emilias tankar kring det kompetenta barnet. Verksamhetsplanen är uppdelad enligt områdena i Lpfö98 (2016).

Miljön på förskolan

För att varje barn ska se sina kompetenser och stimuleras i sitt lärande bör miljön vara tillgänglig, tilltalande och inspirerande. Den bör dessutom vara föränderlig efter barnens behov och intressen. Allt material finns därför i barnens nivå och de kan själva plocka fram och plocka bort. Samma sak gäller våra stolar, bord och hyllor som är i barnens nivå, vilket gör att barnet har en tydlig överblick av vad som erbjuds på avdelningen. Vi vill erbjuda en gemytlig och stressfri miljö på Pingvinen. En plats där barn och vuxna inte behöver skynda sig och där man finner arbetsro. Vi spelar ofta lugn musik i hallen, pyntar med ljusslingor och tyger, jobbar med lugnande färger och påminner varandra om att minska stressen i förskolans lokaler. Utemiljön är minst lika viktig som innemiljön. Den ska vara lärande, utmanande och föränderlig. Vi spenderar varje dag många timmar på gården och ofta flyttar vi ut våra projektarbeten dit. Pingvinens gård är kuperad och vacker med fruktträd, trädgårdsland och planteringar.  Förskolans spännande läge med många intressanta utflyktsmål i närområdet inbjuder till kortare spontana utflykter.