Pedagogiska lärmiljöer

Vi lägger stor vikt vid att skapa rum för barns egna intressen, fantasi och kreativitet. Vi ser den pedagogiska lärmiljön som ett viktigt komplement i vår utbildning och undervisning. Våra miljöer är föränderliga allt utifrån barnens intresse och vad vi undersöker.

Vi tänker på våra lärmiljöer såväl ute som inne och flyttar gärna med oss material såväl in som ut för att kunna fortsätta vårt arbete i varierande och kreativa miljöer. Vi kallar miljön för den tredje pedagogen. Vi inspireras av Reggio Emilia pedagogiken och har en tro på det kompetenta barnet, för oss innebär det att mycket i vår miljö är tillgängligt och nåbart för barnen.  Utbildning och undervisning

De hundra språken är en metafor för barnens uttryckssätt och hur det kommunicerar i samspel med sin omgivning. På Pingvinens förskola ska inte finnas några gränser mellan lek och lärande. Lärandet sker ständigt, det upphör aldrig. Vi anpassar vår undervisning utifrån läroplanens mål och utifrån de intressen som finns hos barnen.

Vår utbildning utgår från styrdokumenten: Läroplanen för förskolan -Lpfö 18, Skolverkets allmänna råd, (Nacka Kommuns förskoleprogram) samt FN:s Barnkonvention.

Undervisningen ska vara trygg, stimulerande och lärorik för alla barn. Pingvinen ska erbjuda en god pedagogisk undervisning där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi på Pingvinen vill ständigt utvecklas och driva vårt arbete framåt med barnen och vi lär och inspireras av varandra både kollegialt och kollektivt för att utnyttja alla pedagogers olika kompetenser och resurser.

”I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen”

Lpfö-18

Vår Värdegrund

Lika värde • Delaktighet • Glädje
På Förskolan syftar vi åt att varje dag ska präglas av våra tre ledord Lika värde, delaktighet och glädje. Dessa ledord ska genomsyra pedagogernas förhållningssätt och det dagliga arbetet med barnen utifrån våra styrdokument.


Grundläggande värden

På Pingvinens förskola värdesätter vi demokrati, integration och jämställdhet. Alla människor har rätt till att få sina åsikter, tankar och känslor respekterade. Vi arbetar aktivt för att alla barn på Pingvinen ska bemötas respektfullt av både vuxna och barn. Vi visar barnen att deras tankar och teorier är värdefulla genom att skapa tid och rum för alla barn att uttrycka sig. Vi uppmärksammar och lyfter fram barnens olika tankegångar i barngruppen för att göra dem medvetna om människors olika sätt att tolka, tycka och tänka. Vi ser olikheter som en tillgång.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, samt att ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande”

Lpfö-18

Vår vision

Vår vision är att varje barn som slutar på Pingvinen ska ha fått möjlighet att utveckla självkänsla och tillit till sin egen förmåga och lämna förskolan med förhållningssättet Jag kan, jag vill, jag vågar.